ผลการแข่งขัน

                             นางสาวนิชนันท์ ภาษยะวรรณ์ (ม.5/13 เลขที่ 22)

                             ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันเล่าเรื่องภาษาฝรั่งเศส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                             จัดโดยภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร

                             ครูผู้ฝึกซ้อม: ครูสุพีรพัชร์ พิมพ์มาศ ครูภัทรพงษ์ มากแก้ว และTeacher Maxime Guillaume Vaast

เผยแพร่ : ประชาสัมพันธ์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th