วันที่ 9 กันยายน 2564 กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จัดการอบรมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อ "ครูโค้ช สร้างห้องเรียนให้มีชีวิต สู่กระบวนการคิดวิเคราะห์" และกระบวนกร "ครูผู้อำนวยการ"   ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งการอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการจัดการเรียนรู้ตามวิถีกระบวนกรที่มีผลต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน


email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th