งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อฝึกอบรมภาวะความเป็นผู้นำ เรียนรู้บทบาทหน้าที่ วินัย คุณธรรมจริยธรรม และเตรียมความพร้อมในการทำงานแก่คณะกรรมการนักเรียนและ
คณะกรรมการนักเรียน รุ่นที่ 67 และ 68 ในวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยมีนายพรชัย ธนปารมีกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องบัวชมพู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 

 

 

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย     ถ่ายภาพ : งานเทคโนโลยีการศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th