งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 07.00 น. โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ ลานพระประจำโรงเรียน โดยเจ้าภาพทำบุญตักบาตร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3, 3/8, 6/5 และ 6/15 (คณะเชียงแสน)

  

  

   

  

  

  

เผยแพร่: ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย     ถ่ายภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th