วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จัดกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2565 โดยมี ดร. บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงชุด “ลายูเหลพสิดหลิดตุด”
กิจกรรม “ตอบคำถามออนไลน์ ประลองคิด พิชิตคำถามยาเสพติด” ผ่านระบบออนไลน์ การประกวดวาดภาพดิจิทัลอาร์ต หัวข้อ “ลูกสามเสน ห่างไกลยาเสพติด” และกิจกรรมรณรงค์ “ลด ละ เลิก ยาเสพติดกันเถอะ” เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัย และผลกระทบของยาเสพติด แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมhttps://photos.google.com/share/AF1QipMKxqFev0R5TBJ14V2U6CGxY_2zBeGfhd9N2d4bhQdA-tq--k2zIhw73EoTH2zRSw?key=cE0wbC1lc0JXSXVEczJSYWVGUTFjV2ktQk1laV9R

   

  

    

  

    

  

เผยแพร่: ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย     ถ่ายภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th