ขอแสดงความยินดีกับลูกสามเสนฯ คนเก่ง ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาฝรั่งเศส) ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์เครือข่าย
จัดโดย ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1


► รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันคลิปวิดีโอ “เล่านิทาน”        

1. นางสาวนิชนันท์        ภาษยะวรรณ์     ม.6/13          

 2. นางสาวณรัก            ปรีชาพานิช      ม.6/11

 

►รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง  กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันคลิปวิดีโอ “เล่าข่าว”

  1. นางสาววรรณวริน      ทรัพย์รุ่งเรือง     ม.4/13          

2. นายธีทัต                ตัณฑธนภูมิ       ม.4/11

ครูผู้ฝึกซ้อม: ครูสุพีรพัชร์ พิมพ์มาศ และครูสุรชัย สุริยงคต

 

 

นางสาวพุทธิตา รีวสันต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11

 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันแนะนำหนังสือโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น JTAT Biblio Battle ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

จัดโดย สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

 

 

เผยแพร่: ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย     ถ่ายภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา​         

     

 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th