งานส่งเสริมความสามารถพิเศษนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ จัดพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนทางด้านวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดย ประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู นายบรรดิษฐ์ ทิพย์ประชา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยและกรรมการบริหารสมาคมฯ นายธนกฤต ธงรัตกัมพล อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัยและกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมมอบรางวัลและทุนการศึกษา เพื่อแสดงความยินดีและเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน ณ เวทีอาคาร 3 ในวันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566

 

 

นายธีธัช ธำรงลักษณ์ (ม.6/16 ปีการศึกษา 2566) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 (The 35th International Olympiad in Informatics : IOI 2023) ณ สาธารณรัฐฮังการี

 

 

นักเรียนได้รับรางวัลการนำเสนอโครงงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับชาติ โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา 

   

 

 

นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันและนำเสนอโครงงานของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 

 

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญทองแดง การแข่งขัน The World Team Biology Olympiad (WTBO) 2023 จัดการแข่งขันโดย Science Association of Indonesia รอบ Grand Final Round 

 

นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันการผลิตคลิปวีดิโอ “สุขนี้ที่ระยอง” โครงการ ค่ายคิด (ดี) กับ GC ปี 2

#เคมีมีค่า #เคมีที่เข้าถึงทุกความสุข

   

   

   

   

 

 

 

[ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม]

ถ่ายภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
เผยแพร่: งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]