โครงการห้องเรียนพิเศษฯ ห้องเรียน ESC และ MSEP กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานสาขาวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และ 3/2 ในวันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

  

  

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย     ถ่ายภาพ : งานห้องเรียนพิเศษ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]