งานโภชนาการและบริการ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย รับคณะประเมินสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตพญาไท ในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยในโรงเรียนตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเข้าประเมินสถานที่ปรุงประกอบ ที่นั่งประทานอาหาร ระบบน้ำดื่มน้ำใช้ วัตถุดิบและอาหารพร้อมบริโภคและตรวจสุขภาพผู้สัมผัสอาหาร ณ โรงอาหารโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

       

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย     ถ่ายภาพ : งานโภชนาการและบริการ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]