นายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ได้ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญและกำลังใจ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสู่นักเรียน ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ได้ตรวจเยี่ยม 3 กลุ่มสาระฯ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พร้อมเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในห้องเรียนศิลปะ

  

  

 

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]