🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับลูกสามเสนฯ 🎊

ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

การประกวดโครงการสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ Climate Action at School

ค่ายผู้นำเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม “FLY Bangkok Summer Camp 2024”

จัดโดย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 21-23 และ 31 มีนาคม 2567

🔷นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
1. เด็กหญิงนัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม ม.2/3
2. เด็กหญิงบุญญาพร ปรีชาวิบูลย์ ม.2/3
3. เด็กหญิงเบญญ์ ปิยาภิมุข ม.2/3

👨🏻‍🏫ครูผู้ฝึกซ้อม
ครูพีรญา ตฤณเกศโกศล
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


🥳🤩#ขอแสดงความยินดีกับลูกสามเสนฯ คนเก่ง และครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนค่ะ🎉🎊

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]