🎉🎉 ขอแสดงความยินดี 🎊

🚩 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดภาพวาดจิตรกรรมนักเรียนบนพัดจีบโครงการ “กล้า ๙ ยั่งยืน” เนื่องในวโรกาสมหามงคล 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย ชมรมพุทธศิลป์ศิมาลัยทรงธรรม ร่วมกับ กลุ่มศิลปาศรี ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ ราชประสงค์ วันที่ 1 เมษายน 2567

🎉ผลการแข่งขัน:
ได้รับ รางวัลชมเชย
(รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท)


🔷นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1. เด็กหญิงปวริศา จิตแก้ว ม.2/3
2. เด็กหญิงวิภาวี วัฒนะเมธานนท์ ม.2/7

🔷นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายณิฐิพงศ์ ลักขษร ม.4/4
2. นายปัณณ์ เตียวตระกูล ม.5/10

👩‍🏫👨🏻‍🏫ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นายฌาณธิษณ์ เบียดกลาง
2. นายทายาท สุทธิ์เสงี่ยม
3. นายนภัส ลีฬหพงศ์
4. นางสาวจินต์จุฑา พฤกษเสม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

🥳🤩#ขอแสดงความยินดีกับลูกสามเสนฯ คนเก่ง และครูผู้ฝึกซ้อมค่ะ🎉🎊

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]