วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มบริหารวิชาการ จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดย นายมาลุต ชาบำเหน็จ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย นางสาวจินต์จุฑา พรหมรักษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผศ.ดร. เปศล ชอบผล อาจารย์นิเทศทั่วไปคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี อาจารย์นิเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผศ.ดร.ประไพพรรณ เอมชู อาจารย์นิเทศ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.สมบัติ อ่อนศิริ อาจารย์นิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องทวีวิชา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

  

  

  

  

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย    ถ่ายภาพ : งานเทคโนโลยีการศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]