งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมอบรมครูและนักเรียนแกนนำเยาวชนต่อต้านสารเสพติด ปีการศึกษา 2567 วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติด มีความรู้และหลีกเลี่ยงจากสารเสพติด ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่น โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

 

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย     ถ่ายภาพ : งานเทคโนโลยีการศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]