โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยผู้อำนวยการสุพจน์  หล้าธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แข่งขันทักษะภาษาไทย วันจันทร์ที่ ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖

คณะผู้บริหาร  คณะครู  และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ กค. ๕๖  ณ วังสวนอัมพร (วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖)  

โรงเรียนได้จัด กิจกรรมเก่งเพิ่มเสริมอ่อน ตามโครงการเร่งรัดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินตามรายวิชา ขึ้น ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ และวันที่ ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๖  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th