งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ส่ง นางสาวช่อฉัตร  ชูชาติ ม.๕/๗ เข้าประกวดนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ ในวันพุธที่ ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๖

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศโรงเรียนแจงร้อนวิทยาได้จัดกิจกรรม ค่าย English camp ASEAN Traditional Games 4-5 July 2013     

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยต้อนรับ นางสาวนูรอาเดีย บุญชม นักเรียนโครงการเยาวชนเอเอฟเอส รุ่นที่ 51 ประจำปีการศึกษา 2555-2556 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา กลับสู่รั้วเขียวขาว อ.ว.ท. ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ ลานหน้าเสาธง

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จัดกิจกรรมวันทะนะบะตะ ในวันพฤหัสบดีที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๖

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันอังคารที่ ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๖                  

ผู้อำนวยการบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัตเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ๒๕๕๖ รองผู้อำนวยการและคณะครู  ลูกเสือ และเนตรนารี เข้าร่วมพิธีดังกล่าว  ณ สนามอเนกประสงค์ โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"  วันที่ ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๖

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th