โรงเรียนศึกษานารีวิทยา รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง จากคณะกรรมการ คือ ๑. อาจารย์ทองดี  ศรีอ้นยู้  ๒. ว่าที่ร้อยตรีปัญญา  พึ่งกริม ๓. อาจารย์วิลัน  ทำไร่  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภิบาล สำนักงานเขตดุสิต ร่วมกับ โรงเรียนวัดราชาธิวาส จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เขตดุสิต โดยมี นายวิสุทธิ์  ธรรมวิริยะวงศ์ ผู้อำนวยการเขตดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยการต้อนรับของท่านผู้อำนวยการไชยา กัญญาพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส ในวันที่ 31 ก.ค 2556 ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในโครงการค่าย "ธรรมะกับเยาวชน" ของนักเรียนชั้น ม.๒ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๑๐๐ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๖ พรรษา ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และวันอังคารที่ ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

โรงเรียนวัดสระเกศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย และศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๐ ร่วมจัดกิจกรรมเสวนา เรื่องอันตรายจากภัยยาเสพติด มีการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด การแสดงของนักเรียน การตอบคำถาม ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖   [ชมภาพข่าว]

ส.ส.ดร.รัชดา ธนาดิเรก และคณะ ได้มาเยี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม และได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน โดยมีนายวิเชียร ชุติมาสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน...

โรงเรียนวัดราชาธิวาส ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ขึ้นใน วันที่ 29 ก.ค.56 โดยมีท่านผู้อำนวยการไชยา  กัญญาพันธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งอ่านประวัติความเป็นมาและกลอน"คุณค่าภาษาไทย" เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย      

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]