โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด  จำนวน  ๑  อัตรา  (ค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท)
2. มีคุณสมบัติตามรายละเอียดในประกาศ
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก  
        ยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในวันเวลาราชการ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน

enlightenedอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

                         

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]