โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง   จำนวน ๒ อัตรา

คุณลักษณะทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร
๑. ตำแหน่งนักการภารโรง ๒ อัตรา
        - เพศชายหรือหญิง อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป
        - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
        - มีประสบการณ์ซ่อมประปา  ไฟฟ้า และงานช่างอื่นๆ
        - สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว 
        - อัตราเงินเดือน  ๙,๐๐๐  บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
๒. ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
          เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครจะต้องมาสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงบประมาณ
๓. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการสมัคร
        - ใบสมัครพร้อมติดรูป (รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน๖ เดือน ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว) พร้อมลงลายมือชื่อของผู้สมัคร
        - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้สมัคร
        - สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้สมัคร
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ โทร ๐ – ๒๔๕๗ – ๐๕๐๕ ต่อ 
๑๒๑ , ๐๘๑ – ๗๑๙๗๔๓๕ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]