โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง   จำนวน   ๑   อัตรา

คุณลักษณะทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร
๑. ตำแหน่งนักการภารโรง   ๑   อัตรา
        - เพศชายหรือหญิง อายุ ๒๕ - ๔๕ ปี
        -  วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. ช่างไฟฟ้า
        - มีประสบการณ์ซ่อมประปา  ไฟฟ้า และงานช่างอื่นๆ
        - สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว 
        - อัตราเงินเดือน  ๑๒,๐๐๐  บาท 
๒. ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
          เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครจะต้องมาสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงบประมาณ
๓. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการสมัคร
        - ใบสมัครพร้อมติดรูป (รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน๖ เดือน ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว) พร้อมลงลายมือชื่อของผู้สมัคร
        - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้สมัคร
        - สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้สมัคร
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ โทร ๐ – ๒๔๕๗ – ๐๕๐๕ ต่อ 
๑๒๖ , ๐๘๑ – ๗๑๙๗๔๓๕ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

mailอ่านรายละเอียด เพิ่มเติม


enlightenedประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]