โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สำนักงาน  จำนวน   ๑   อัตรา

คุณลักษณะทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร
๑. ตำแหน่งที่จะดำ เนินการสอบคดัเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สำนักงาน จำนวน ๑ อัตรา ได้แก่  
     (๑) เจ้าหน้าที่สำนักผู้งานกลุ่มบริหารวิชาการ 

     อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 


๒. ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๓-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
          เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครจะต้องมาสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร ๐๒-๔๕๗๐๕๐๕

mailอ่านรายละเอียด เอกสารเพิ่มเติมและเอกสารที่ใช้สมัคร


enlightenedประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]