กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานาศึกษา ในราชอาณาจักร
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานาศึกษา นอกราชอาณาจักร
การออกหนังสือรับรอง เพื่อสมัครเข้าเรียน กศน.
การออกหนังสือรับรองสถานภาพสถานศึกษา


กลุ่มบริหารงานบุคคล

- การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
การขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
การขอหนังสือรับรองเงินเดือน
- งานธุรการ


กลุ่มนโยบายและแผน

การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ขั้นตอนการเสนอของบประมาณ


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ขั้นนตอนการจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร บริการ ณ จุดเดียว
ขั้นตอนการทาหนังสือรับรองเงินเดือนบานาญ
- ขั้นตอนการรับเงินขอเบิก/การจ่ายเงินและการจัดทางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ขั้นตอนการให้บริการ การยืมเงิน
ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร
การเบิกจ่ายเงินเดือน
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ครูอัตราจ้าง/พนักงานราชการ
ขั้นตอนการรับเงินทั่วไปและการนาส่งหรือนาฝากคลัง
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนการขอรื้อถอนอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง
ขั้นตอนการจัดทารายงานงบการเงิน

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th