คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานแยกตามกลุ่มภายในสำนักงาน

1. คู่มือกลุ่มอำนวยการ
2. คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน
3. คู่มือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล
6. คู่มือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. คู่มือกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8. คู่มือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน
10.คู่มือกลุ่มกฎหมายและคดี


คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล

กลุ่มอำนวยการ
1. นางวรรณพร  สุขประเสริฐ (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)


กลุ่มนโยบายและแผน

1. นางสาวสุวิชา บัวผุด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)
2. นายทศพล สุรพันธ์วรเวช (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)
3. นายอุทัย โทจำปา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)
4. นางสาวนันทกานต์ ชานันโท (พนักงานราชการ)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)
5. นางสาวนิธิมา สุทธิเมธานันท์ (พนักงานราชการ)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)


กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. นายอุทัย โทจำปา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1. นางสายรุ้ง เปรมปริ่ม (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)
2. นางกาญจนา ตันตินิพันธุ์กุล (นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)
3. นางอรอนงค์ จันทวงศ์ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)
4. นางหนูทิพย์ เลิศนันทกิจ (นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)
5. นางสาวรุจิรา วิริยะชูศรี (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)
6. นายทักษิณพิรุณ คาเลี้ยง (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)
7. นางสาวจันทิมา นวลหนู (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)
8. นางสาวสุภัค แสงแก้ว (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)
9. นางสาวรัตนะ สุริหะ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)
10. นางสาวธัญญารัตน์ หมอยาดี (พนักงานราชการ)
   (คู่มือการปฏิบัติงาน)
11. นางสาวพัชชา กาบแก้ว (พนักงานราชการ)
   (คู่มือการปฏิบัติงาน)
12. นางสาววรรณิศา ย่อมสระน้อย (พนักงานราชการ)
   (คู่มือการปฏิบัติงาน)
13. นางสุรีรัตน์ หอมชื่น (ลูกจ้างชั่วคราว)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)
14. นางจรี ริ้วเหลือง (ลูกจ้างชั่วคราว)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)


กลุ่มบริหารงานบุคคล

1. นางวารี คหินทพงษ์ (ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)
2. นางสาวสารภี ก้อยการุณ (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)
3. นายไกรวิชญ์ ต๊ะแก้ว (พนักงานราชการ)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)
4. นายวสันต์ กันนุลา (พนักงานราชการ)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)
5. นางสาวพฤกษารัก ประคะนัง (พนักงานราชการ)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)
6. นางสมพร เสนาพิทักษ์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)
7. นางสาวกันยรัตน์ สดมุ้ย (ลูกจ้างชั่วคราว)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)


หน่วยตรวจสอบภายใน

1. นางสาวธนศร อุ่นยืนยง (ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)
2. นางสาวชลิดา งามเจริญสถาพร (นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

1. นางขันธ์ธนา สุทธิกรณ์ (ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)
2. นางปริมฤดี แท่นพิทักษ์ (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)
3. นางสาวกิตติภา ดาวัลย์ (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)
4. นางสาวสุภาวดี คำนาดี (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)
5. นายปิยนัฐ ธนะบุตร (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)
6. นายพัชรากร วรรณจงคำ (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)
7. นายธนากร  ภู่ภูวเศรษฐาวร (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)
8. นายธนเดช กิจศุภไพศาล (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)
9. นางณัฐชานันท์ ฐิติวัชรพงษ์ (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)
10. นายอนวัช ไข่ขาว (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ)
    (คู่มือการปฏิบัติงาน)

คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
คู่มือ งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
- คู่มือ งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
- คู่มือ งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
- คู่มือ งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- คู่มือ งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับชาติ
- คู่มือ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
- คู่มือ งานส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
- คู่มือ งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
- คู่มือ งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
- คู่มือ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
- คู่มือ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
- คู่มือ การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]