นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(ผอ.สพม.1) ให้โอวาท แก่ผู้รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทั้งสิ้น 14 กลุ่มวิชาเอกได้แก่ 1.กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 2.กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 3.กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน 4.กลุ่มวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส...

นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมงานสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย พิธีหล่อเทียนพรรษา  เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย อัลบัมภาพ

สพม.1 จัดการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2556 ณ แม่โจ้กอล์ฟคลับ...

นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ แระเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมเพชรเกษม ชั้น 2 สพม.1 บางแวก

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1   ร่วมกับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หลักสูตร 5 วัน ระหว่างวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2556 ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...

นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นในการศึกษาวิจัยรายงานผลการดำเนินงานรับนักเรียน ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556ณ โรงเรียนสตรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยมีผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ผู้แทนชุมชน คณะกรรมการต่างๆ ผู้ปกครองและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]