สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารโรงเรียน เพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม -27 สิงหาคม 2556  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารหอประชุมพญาไท สพม.1 พญาไท         สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจุดเน้นการดำเนินการงานปี 2556 ข้อ 8 เพื่อให้นักเรียน ครู...

นายกิตติ ทองเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพม.1     การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2556 จัดโดย กลุ่มอำนวยการ สพม.1 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม.1) ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ .2556  ในวันที่สาม (จันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556) ภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.1 เป็นผู้สัมภาษณ์  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์...

เมื่อวันที่  2  กรกฎาคม 2556  สพม.1  ได้จัดประชุมคณะกรรมการการพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  (กพม.1)  ครั้งที่ 4/2556  ซึ่งนับเป็นวาระแรกของคณะกรรมการชุดนี้ หลังจากได้รับการแต่งตั้งจาก กพฐ.  เมื่อวันที่  21  มิถุนายน ที่ผ่านมา   ที่ประชุม ได้มีมติให้ รศ.ดร.ประกอบ  คุณารักษ์  อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร, คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.อีสเทิร์นเอเชีย...

        นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(ผอ.สพม.1) เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือ และการเสริมสร้างทักษาะชีวิต เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ          การประชุมเชิงปฏิบัติการคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือ...

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ตรวจเยี่ยม ความพร้อมในการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีการศึกษา 2556 ของ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม.1 กรุงเทพมหานคร โดยมี นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]