เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 สพม.1 ประุชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบแข่งขัีนเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการจัดสอบแข่งขันและแจ้งนโยบาย โดยเน้นการป้องกันการทุจริต การดำเนินการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส โดยมีผู้แทน สพฐ. มาร่วมสังเกตุการณ์ประชุม                

เมื่อ วันที่ 20  มิถุนายน  2556   เวลา  08.00 น. คุณอภิศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการเขตพื้นทีาการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ได้เดินทางไปโรงเรียนวัดสระเกศ เพื่อมอบรางวัลโรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2555  สูงเป็นอันดับ 1 ของเขตพื้นที่ ระดับชั้น ม.6 (เพิ่ม 4.97)  โดยได้มอบเงินรางวัล 100,000 บาทให้แก่โรงเรียน พร้อมด้วยเกียรติบัตร และรางวัลสำหรับผู้บริหาร   คุณอภิศักดิ์...

นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ร่วมส่งคณะรองผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด เพื่อเดินทางไปพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนและการสื่อสาร ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ ประจำปี 2556(Impromptu Speech 2013) ระดับเขตพื้นที่”ระดับชั้น ม.1-ม.6  เพื่อเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 ในระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2556 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร โดยมีนายศรีรัตน์ รัตนราศรี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน...

เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2556   นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์ ที่ปรึกษา สพฐ. พร้อมด้วย ดร. นริศ ปรารมย์ นักวิชาการศึกษา สตผ. ได้เดินทางมาติดตามผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  ระยะที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ใน 5 กลยุทธ์ และ 1 นโยบายสำคัญ ได้แก่              กลยุทธ์ที่ 1...

สพม.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล Data Management Center 2013(DMC) ให้กับสถานศึกษาในสังกัด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 สพม.1 ไชยฉิมพลี [ชมภาพบรรยากาศการประชุม]

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]