สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษาสู่การจัดการศึกษาแนวใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับรองผู้อำนวยการโรงเรียนทุกฝ่าย โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2556 แก่รองผู้อำนวยโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายบริหารงานบุคคล รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2556 แก่รองผู้อำนวยโรงเรียนฝ่ายวิชาการ และฝ่ายงบประมาณ  ณ ไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี...

สำนักงานนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สืบสานประเพณีไทย จัดงานรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 โดยมีผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมรดน้ำดำหัวให้แก่ ท่านผู้อำนวยการ สายัณห์ รุ่งป่าสัก ผอ.สพม.1 พร้อมรับคำอวยพรจากท่านผู้อำนวยการเขต เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย ณ ห้องบางหลวง ศูนย์ธนบุรี                   [อัลบัมภาพ] ภาพ/ข่าว วรพงษ์  แจ่มจำรัส

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดการฝึกอบรมวิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่น1/2556 ระหว่างวันที่ 21-27 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากร จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีครูที่ผ่านการอบรม BTC สมัครเข้าร่วมการอบรม 114 คน โดยมีนายวันชัย ทองเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ประธานกลุ่มพัฒนาผู้เรียน สพม.1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม นายประทีป หมื่นขำ นักวิชาการศึกษา สพม.1 กล่าวรายงาน...

ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ท่านสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ภายใต้ชื่องาน 60 ยังแจ๋ว ท่านสายัณห์ รุ่งป่าสัก  ยอดบุรุษ...“ผู้มองคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็น” เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 ณ ไมด้ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จัดการพัฒนาลูกจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้บริการอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2556 เมื่อระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2556 ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดย นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระยะ 3 ปี(ปี 2556-2558) เมื่อระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2556 ณ  โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี  โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]