สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระยะ 3 ปี(ปี 2556-2558) เมื่อระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2556 ณ  โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี  โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย...

นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นางจำนงค์ แจ่มจันทร์วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา และผู้บริหารโรงเรียน ร่วมต้อนรับนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ และนำตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม.1 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการจัดสอบ โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โดยมีนายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจ ราชการ กทม. และ เขตรวจ...

นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นายวิศรุต สนธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และผู้บริหารโรงเรียน ร่วมต้อนรับนายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(รองเลขาธิการ กพฐ.) นายเกษม สดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.และคณะ...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการโครงการศึกษากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยมีนายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กล่าวต้อนรับผู้ร่วมสนทนากลุ่ม เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร สำนักทดสอบทางการศึกษา...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เรื่อง การใช้ผลคะแนน O - NET ในการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2556 โดยมีนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ในการประชุม เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 ซึ่งมีนายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 28...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]