สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดกิจกรรมค่าย ASEAN Youth Leader : ผู้นำเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน  ณ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา โดยมีนายจิรวัฒน์ ขวัญช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดค่ายกิจกรรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 นายจิรวัฒน์ ขวัญช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประธานเปิดการจัดค่ายฯ...

นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มอบเกียรติบัตร แก่ผู้บริหารโรงเรียน ที่ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารโรงเรียน เพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1 ซึ่งดำเนินการอบรมในระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม -27 สิงหาคม 2556  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารหอประชุมพญาไท สพม.1 พญาไท พร้อมทั้งได้กล่าวแสดงความยินดีกับทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ มอบรางวัลให้แก่นักเรียนในการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑         

นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปี 2556 เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุมพญาไท ถนนศรีอยุธยา ซอย 5 กรุงเทพมหานคร นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กล่าวรายงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1...

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดการอบรมครูภาษาไทย โครงการครูแม่สอนภาษา : การเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสายใยรักครอบครัว เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมพญาไท สพำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยนายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม และนายบุญธรรม พิมพาภรณ์...

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการจัดแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2556 เมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุมพญาไท สพม.1 โดยนางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีโรงเรียนส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 40 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพทั้งภาครัฐ...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]