แจ้งกำหนดการเบิกเงินและเอกสารการยืมเงิน ค่าใข้จ่ายในการอบรม Training Obec  ดังแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th