prev
next

วันที่ 09 เม.ย. 2564, 16:36 น.
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 (440 ชั่วโมง) รุ่น 1 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
วันที่ 09 เม.ย. 2564, 16:24 น.
สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย) ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาครูที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา เพื่อการพัฒนาครูในยุคนิวนอ์มอลและใช้ชั่วโมงอบรมของปีการศึกษา 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
วันที่ 31 มี.ค. 2564, 17:50 น.
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
วันที่ 31 มี.ค. 2564, 15:29 น.
ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล คลิกเพื่อดูรายละเอียด
วันที่ 25 มี.ค. 2564, 13:46 น.
การขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริต (เปิดเอกสารดาวน์โหลด)

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานาศึกษา ในราชอาณาจักร
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานาศึกษา นอกราชอาณาจักร
การออกหนังสือรับรอง เพื่อสมัครเข้าเรียน กศน.
การออกหนังสือรับรองสถานภาพสถานศึกษา


กลุ่มบริหารงานบุคคล

- การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
การขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
การขอหนังสือรับรองเงินเดือน
- งานธุรการ


กลุ่มนโยบายและแผน

การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ขั้นตอนการเสนอของบประมาณ


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ขั้นนตอนการจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร บริการ ณ จุดเดียว
ขั้นตอนการทาหนังสือรับรองเงินเดือนบานาญ
- ขั้นตอนการรับเงินขอเบิก/การจ่ายเงินและการจัดทางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ขั้นตอนการให้บริการ การยืมเงิน
ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร
การเบิกจ่ายเงินเดือน
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ครูอัตราจ้าง/พนักงานราชการ
ขั้นตอนการรับเงินทั่วไปและการนาส่งหรือนาฝากคลัง
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนการขอรื้อถอนอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง
ขั้นตอนการจัดทารายงานงบการเงิน

ผู้อำนวยการ

นายสมใจ  วิเศษทักษิณ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1


รองผู้อำนวยการ สพม.กท 1

ค้นหา

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 512

เมื่อวาน 317

สัปดาห์นี้ 512

เดือนนี้ 7345

ทั้งหมด 724785

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 77 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th