ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th