ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยได้วิเคราะห์ตัวชี้วัด เนื้อหาที่ยากและซับซ้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และได้จัดทำวีดีทัศน์คณิตศาสตร์เนื้อหาที่ยากและซับซ้อนสำหรับเป็นแนวทางแก่ครู  นักเรียนและผู้สนใจนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  และได้มอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เผยแพร่แก่สถานศึกษาในสังกัด  โดยโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดวิดีทัศน์ดังกล่าวได้ที่ http://academic.obec.go.th/

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โทร ๐๘๙-๙๒๒-๘๕๙๙   (นางสาวสุภาวดี  คำนาดี)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th