ขอให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม นร. 05 ให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด รายละเอียดดังแนบ  (ดาวน์โหลดรายละเอียด) (ดาวน์โหลดรายละเอียด 2)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th