ข้อเสนอในการจัดมาตรการป้องกันแก้ไขปัยหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ โดยปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ โดยภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนของเด็ก เยาวชน และบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th