ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562  (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th