ขอให้ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณทุกคน และครูผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร C4T ผ่านชองทาง http://teacherpd.ipst.ac.th ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
บุณยนุช มีพันธู์
ศึกษานิเทศก์ สพม.1

รายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th