ตามที่มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้ดำเนินโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างเครือข่ายครูดีของแผ่นดินที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นครูดีของแผ่นดิน นั้น  ในการนี้มูลนิธิฯ ได้พิจารณาคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีจิตอาสา มีความรู้ ความสามารถ และมีหัวใจยอดกัลยาณมิตร เป็นอาสาของแผ่นดิน รายละเอียดตามประกาศ

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th