สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ประชาสัมพันธ์การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประชาชนทราบ  

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th