ขอเรียนเชิญประธานกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน  เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th