ขอความร่วมมือโรงเรียนเข้าไปกรอกข้อมูลในเว๊บไซต์ covidcenter.obec.go.th ตามหนังสือแจ้งที่ ว 3660 เนื่องจากจะปิดระบบในวันที่ 2 กันยายน 2563

ว3660 ลงวันที่20สิงหาคม 2563

รายชื่อโรงเรียนสพม.1 ข้อมูล Covidcenter

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th