สพม.1 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ www.kpi.ac.th กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2563 หรือติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ 0 2141 9697 นางสาวสาริณี เปรมประวัติ ผู้ประสานงาน

นังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ 04001/5206

ายละเอียดหลักสูตร

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th