ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th