ด้วย สพฐ. แจ้งว่า ได้ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสถาบันสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข  ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงาน "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 10) และ "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 5) เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน 

คลิ๊กเพื่อดูประกาศผลการคัดเลือก  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th