ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้แจ้งประชาสัมพันธ์การออกประกาศคณะกรรมการคุรุสภา กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ แล้วนั้น ในการนี้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาต และการตรวจสอบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหรือต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และคำขอนั้น ได้มีการอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จะได้รับใบอนุญาตรูปแบบ “ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ในการประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th