ตามที่คุรุสภา ได้ดำเนินงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 โดยคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประพฤติตนดี มีผลงานดีเด่นเป็นทีประจักษ์ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด นั้น  ในการนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น

2. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น

3. รางวัลคุรุสภา

4. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น

5. รางวัลคุรุสดุดี

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th