ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เรื่อง การปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (รหัส ๖๒๐๖๔ ระยะเวลา ๒๐ ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ ๕ เมษายน ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จัดโดยโรงเรียนอุบลปัญญานุกุล จังหวัดอุบลราชธานี คลิกเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th