สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย) ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาครูที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา เพื่อการพัฒนาครูในยุคนิวนอ์มอลและใช้ชั่วโมงอบรมของปีการศึกษา 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th