มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพดนตรี : อบรมการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูดนตรี จำนวน ๑๒ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th