สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ (PIM Train the trainer Program) และโครงการ PIM Open House ครั้งที่ 130 ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30 -16.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom ให้แก่ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมัธยมเครือข่าย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 80-120 ท่าน (รับจำนวนโรงเรียนละ 2 ท่าน) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พร้อมทั้งมีเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมงาน สมัครได้ตั้งวันนี้ - 15 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน คลิกเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th